Zakład Meteorologii i Klimatologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Badania

Obszar i tematyka badawcza Zakładu

Pracownicy W pierwszych latach funkcjonowania Katedry problematyka badawcza koncentrowała się głównie wokół takich zagadnień jak: klimat obszarów miejskich (Lublin, Przemyśl, Rzeszów, Sanok), zmiany i wahania klimatu oraz warunki klimatyczne Lubelszczyzny, Polski i Europy Środkowej. Taki profil badawczy, ukształtowany na początku lat pięćdziesiątych, obowiązuje w zasadzie do dnia dzisiejszego. Rozszerza go grupa tematów realizowanych w ramach tzw. badań własnych. Są to m.in. cyrkulacyjne aspekty klimatu Polski (masy powietrzne, typy cyrkulacji), zagadnienia współczesnych fluktuacji klimatu w różnych skalach, wybrane zagadnienia klimatu obszarów chronionych, meteorologiczne uwarunkowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych, a ostatnio wykorzystanie danych satelitarnych do oceny procesów przyrodniczych. Ważne miejsce zajmowały i zajmują nadal sprawy związane z metodyką pomiarów i opracowań klimatologicznych. Plonem wieloletnich badań prowadzonych w Zakładzie jest ok. 450 publikacji dotyczących głównie stosunków klimatycznych Polski, a szczególnie Ziemi Lubelskiej, Rzeszowskiej i Bieszczadów, w tym szereg opracowań o charakterze metodycznym.

 

OSTATNIE WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 

2017:

Bartoszek K., Krzyżewska A., 2017: The atmospheric circulation conditions of the occurrence of heatwaves in Lublin, southeast Poland. Weather, 72(6), p. 176-180

Bartoszek K., 2017: Zmienność wskaźników cyrkulacji atmosferycznej nad obszarem Lubelszczyzny i związek temperatury powietrza i opadów atmosferycznych z tymi wskaźnikami. Prace Geograficzne, z. 150, s. 61-78 

Bartoszek K., Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2017: The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, vol. 12, p. 41-49

Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R, RzącaM., 2017. Emergency interventions due to weather related hypothermia. Weather,  Volume 72, Issue 1, 8–12.

Bartoszek K., 2017: The main characteristics of atmospheric circulation over East-Central Europe from 1871 to 2010. Meteorology and Atmospheric Physics, 129(2), p. 113-129   

 

2016:

Siłuch M., Dąbrowska A., Bartoszek K., 2016: Początek okresu wegetacyjnego określany na podstawie danych meteorologicznych, teledetekcyjnych i pojawów fenologicznych leszczyny pospolitej. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 15, 2, s. 117-125  

Bartoszek K., Węgrzyn A., 2016: The occurrence of hot weather in the Lublin-Felin and Czesławice in relation to atmospheric circulation (1966-2010). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation, 48(1), p. 67-77

Krzyżewska A., Bartoszek K., Wereski S., 2016. Warunki meteorologiczne w Lublinie podczas wyjątkowo uciążliwej fali upałów w sierpniu 2015 r. Przegląd Geofizyczny LXI, z. 3-4, 239-246.

Krzyżewska A., Nowosad M., Dobek M., 2016. Silne fale termiczne w Lublinie. Acta Geographica Lodziensia 104, 11-19. 

Bartoszek K., Skiba D., 2016: Circulation types classification for hourly precipitation events in Lublin (East Poland). Open Geosciences, 8(1), p. 214-230

 

2015:

Dobek M., Krzyżewska A., 2015. Wybrane zagadnienia z bioklimatu Lublina. Annales UMCS, sec. B. vol. 70, no 2, 117-129.

Krzyżewska A., 2015. Comparison of two methods of warm and cold wave identification based on the example of selected cities of the moderate and cold zone. Geographia Polonica vol. 88, 3, pp. 483-492

Krzyżewska A., 2015. Fale upałów i ich skutki na przykładach z Europy i Ameryki Północnej. [w:] Lorenc H., Ustrnula Z. (red.), Klimat a społeczeństwo i gospodarka. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Warszawa, ss. 161-174

Krzyżewska A., 2015. Szczególnie uciążliwe fale upałów w Lublinie. Przegląd Geofizyczny LX, 3-4, 205-213

Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R., Rząca M., Upały a zdrowie i życie człowieka na przykładzie Lublina. [w:]  Wdowiak A., Tucki A. (red.) Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka. Wyd. Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, ss. 39-51

Bartoszek K., Siłuch M., Bednarczyk P., 2015: Characteristics of the onset of the growing season in Poland based on the application of remotely sensed data in the context of weather conditions and land cover typesEuropean Journal of Remote Sensing, vol. 48, p. 327-344 

Bartoszek K., Siłuch M., 2015: Porównanie metody Gumińskiego i teledetekcji satelitarnej w aspekcie wyznaczania dat początku okresu wegetacyjnego na obszarze Polski. Inżynieria Ekologiczna, vol. 45, s. 99-105 

Dobek M., Nowosad M., Wereski S., 2015, Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina. Annales UMCS, sec. B, 70, 1, s. 83-94.

Wereski S., Nowosad M., Dobek M., 2015, Sezony bioklimatyczne w sąsiedztwie Zbiornika Solińskiego (1989-1998). [w:] H. Lorenc, Z. Ustrnul (red.) Klimat a gospodarka i społeczeństwo. Monografie IMGW-PIB, Warszawa, 145-157.

Wereski S., Demczuk P., 2015, Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki. [w:] A. Wdowiak, A. Tucki (red.) Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, 212-224.

 

2014:

Pidek I.A., Poska A., Kaszewski B. M., 2014. Taxon-specific pollen deposition dynamics in a temperate forest zone, SE Poland: the impact of physiological rhythmicity and weather controls. Aerobiologia, Springer

Kaszewski B. M., Flis E., 2014. Meteorologiczne i klimatologiczne zdarzenia ekstremalne w polskiej literaturze. Prace Geograficzne 139, ss 7-20.

Kaszewski B. M., Siwek K., Gluza A., 2014. Zasoby klimatyczne Polesia Lubelskiego pod kątem rekreacji i turystyki [w:] Dobrowolski R., Mroczek P., Potencjał przyrodniczy a zrównoważony rozwój powiatów Polesia Lubelskiego. Wyd. Starostwo Powiatowe we Włodawie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Urząd Gminy Włodawa, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej W Lublinie

Kaszewski B. M., Gluza A. F., Siwek G., 2014 .Rola suchych dolin w kształtowaniu stosunków termiczno-wilgotnościowych Lublina [w:] Trzaskowska E. (red) Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia.Wyd. Urząd Miasta Lublin

Kociuba W., Janicki G., Siwek K., 2014. Variability of sediment transport in the Scott River catchment (Svalbard) during the hydrologically active season of 2009. Quaestiones Geographicae 33, 1, ss. 39-49.

Mędrek K., Gluza A., Siwek K., Zagórski P. 2014. Warunki meteorologiczne na stacji w Calypsobyen w sezonie letnim 2014 na tle wielolecia 1986-2011. Problemy Klimatologii Polarnej 24, 37-50.

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J., Siwek K., 2014. Spływ wody w zlewni kanału burzowego przy ulicy Wapiennej w Lublinie w 2012 roku. Monografia KGW PAN, Zeszyt XX, t. 2, Wyd. Komitet Gospodarki Wodnej PAN

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S.,  Siwek K., Sposób J., 2014. Spływ powierzchniowy z obszaru Lublina w 2012 roku [w:] Woda w mieście. Wyd. Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Moskal K., Nowosad M., 2014. Widzialność pozioma w Krakowie-Balicach i jej uwarunkowania w latach 2008-2012. Przegląd Geofizyczny LIX,3-4, zeszyt 3-4, s. 141-155.

Krzyżewska A., 2014. Przegląd metod wydzielania fal upałów i fal mrozów. Przegląd Geofizyczny LIX,3-4, zeszyt 3-4, s. 157-173.

 

2013:

Kaszewski B. M., Siwek K. 2013, Przyroda nieożywiona. Klimat [w:] Roztoczański Park Narodowy Przyroda i człowiek Red. R. Reszel, T. Grądziel. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec

Dobek M., Demczuk P., Nowosad M., 2013. Spatial variation of the Universal Thermal Climate Index in Lublin in specified weather scenarios. Annales UMCS sec. B, 68,1, ss. 21-37

Dobek M., 2013. Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w Lublinie w latach 2009-2010. Annales UMCS sec. B., LXVIII, 2, ss 79-90

Dobek M., 2013. Warunki biotermiczne Lublina (na podstawie wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI). Acta Balneologica

Nowosad M., Rodzik B., Wereski S., Dobek M. 2013. The UTCI Index in Lesko and Lublin and its Circulation Determinants. Geographia Polonica (2013) vol. 86, iss. 1

Dobek M., Kozieł M., 2013. Geocaching w Puszczy Białowieskiej [w:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. (red.) J. Skłodowski i in., WL SGGW, CEP w Rogowie, UJK w Kielcach, WNoŻCiK SGGW, Cedzyna-Rogów 9-11 września 2013

 

Starsze:

Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B.M., Siłuch M. 2012. Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny, Przegląd Geofizyczny R. LVII, 1, 123-134.

Biadoń W., Kitowski I., Filipiuk E., 2011. Study on the first arrival date of spring migrants to East Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 20, 4 843-849.

Dąbrowska A, Kaszewski B.M.,2012. The relationship between flowering phenology and pollen sea-sons of Alnus Miller. Acta Agrobot. 65(2): 57-66. .

Gluza A.F., Siwek K., 2012. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne sezonów letnich (VII-VIII w Calypsobyen (Zachodni Spitsbergen), Problemy Klimatologii Polarnej, T. 22, 27-34

Janicki G., Dobek M., Filipiuk E., Gluza A., Kaszewski B.M., Sobolewski W., 2011, Precipitation-free periods and water resources in the Lublin region, SE Poland, International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 3 Iss: 3, pp.225 - 237

Kaszewski B. M., Siwek K. W., Gluza A. F., 2012. Extreme values of selected thermal phenomena in the Lublin Region in the years 1982-2006. Annales UMCS, Sec. B, vol. LXVII, 1, 109-121.

Kaszewski B., Siwek K., 2012. Klimatyczne uwarunkowania obiegu wody. [w:] Z. Michalczyk (red.), Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska, X. Wyd. UMCS, Lublin; 21-37

Kołodziej G. Znaczenie diagnozy stanu atmosfery dla opracowania prognoz pogody typu nowcasting, Przegląd Geofizyczny R. LVII, 2, 197-209

Krzyżewska A., Wereski S., 2011. Fale upałów i mrozów w wybranych stacjach Polski na tle regionów bioklimatycznych (2000-2010). Przegląd geofizyczny. Rocznik LVI, zeszyt 1-2, s. 99-109, Warszawa. ISSN 0033-2135

Nowosad M, 2012. Zmiany grubości pokrywy śnieżnej w Lublinie i ich uwarunkowania cyrkulacyjne[w:] Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu (red.. Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawska A.), 2012, Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 157-166, ISBN