Zakład Meteorologii i Klimatologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu wykładają ponad 20 - różnorodnych w formie - przedmiotów na trzech kierunkach studiów prowadzonych przez UMCS: geografii, ochronie środowiska, turystyce i rekreacji oraz na studiach podyplomowych. Licznie w tej grupie zaznacza się blok przedmiotów, specjalizacyjnych z zakresu hydroklimatologii, zarówno obowiązkowych, jak i fakultatywnych. Do roku 2002 magisterium w tym zakresie uzyskało około 446 absolwentów studiów stacjonarnych dziennych i zaocznych.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Studia licencjackie:

Hydroklimatologia, ochrona atmosfery, ekstremalne zdarzenia pogodowe, zmiany i wahania klimatu, miernictwo meteorologiczne, metody badań w meteorologii, elementy fizyki atmosfery, meteorologia synoptyczna, wybrane zagadnienia z klimatologii stosowanej, GIS w naukach o atmosferze, źródła i analiza danych klimatologicznych, seminarium i pracownia. Część zajęć prowadzona jest w ramach bloków na specjalności hydroklimatologia: stan i zmiany atmosfery i hydrosfery, metodyka pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych, meteorologia i hydrologia w praktyce, statystyka i gis w opracowaniach meteorologicznych i hydrologicznych.

Studia magisterskie: specjalność: klimatologia i gospodarka wodna

hydrometeorologia, chemia atmosfery, cyrkulacja atmosferyczna i oceaniczna, metody opracowań klimatologicznych, klimatologia wybranych kontynentów, prognozy w meteorologii i klimatologii, klimat i bioklimat obszarów zurbanizowanych, meteorologia satelitarna, zasoby klimatu Polski, seminarium i pracownia

Zajęcia te odbywają się w ramach bloków: procesy fizyczne i chemiczne w atmosferze i hydrosferze, metody badań i opracowań klimatologicznych, klimatologia regionalna, meteorologia i hydrologia stosowana, ocena jakości wody oraz prawne i administracyjne aspekty zarządzania zasobami wodnymi