Zakład Meteorologii i Klimatologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarys historii Zakładu

Historia Zakładu Meteorologii i Klimatologii sięga końca lat czterdziestych XX wieku, kiedy to młody wówczas doktor Włodzimierz Zinkiewicz zaczął tworzyć nieformalną "pracownię klimatologiczną" działającą w ramach Katedry Geografii Ogólnej. Doktor W. Zinkiewicz nie tylko gromadził sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami oraz na potrzeby przyszłego profesjonalnego obserwatorium, ale także sam skonstruował m. in. gradomierz do określania ciężaru gradzin, rejestrator burz atmosferycznych i ewaporometr, które to przyrządy zostały później wykonane przez obserwatora p. Bogdana Rybczyńskiego.

W październiku 1951 roku dzięki staraniom dr. W. Zinkiewicza oficjalnie powołano do istnienia Obserwatorium Meteorologiczne.W cztery lata od powołania Obserwatorium - we wrześniu 1955 roku - utworzono Katedrę Meteorologii i Klimatologii. W skład weszło działające już bardzo prężnie Obserwatorium Meteorologiczne. Na kierownika Katedry powołany został dr W. Zinkiewicz. Obydwie jednostki mieściły się wtedy w budynku przy Placu Litewskim 3.
Poprawa warunków lokalowych nastąpiła w roku 1963, kiedy oddano do użytku nowy budynek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (Collegium Biologicum i Collegium Geographicum), przy ul. Akademickiej 19. Wówczas wszystkie katedry Wydziału, rozproszone po całym niemal mieście, przeniosły się do pomieszczeń w jednym gmachu. W roku 1970 w wyniku reorganizacji struktury Uniwersytetu i powołania Instytutu Nauk o Ziemi przekształcono Katedrę w Zakład Meteorologii i Klimatologii, któremu podlegało Obserwatorium Meteorologiczne. Do 1971 roku, czyli do przejścia na emeryturę, Zakładem kierował prof. dr Włodzimierz Zinkiewicz. Później kierownictwo objął prof. dr hab. Edward Michna.

W roku 1975 z Zakładu wyodrębniono Obserwatorium Meteorologiczne, jako samodzielną jednostkę organizacyjną Instytutu Nauk o Ziemi, a w grudniu 1979 roku podzielono Zakład Meteorologii i Klimatologii na dwie odrębne jednostki: Zakład Klimatologii, którego kierownikiem został prof. dr hab. E. Michna (a od 1984 roku - dr hab. Stanisław Paczos), oraz Zakład Meteorologii i Obserwatorium Meteorologiczne pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Warakomskiego.

Po śmierci prof. Paczosa w 1991 roku obydwa zakłady zostały połączone i do dnia dzisiejszego funkcjonują pod dawną nazwą - Zakład Meteorologii i Klimatologii. Z perspektywy upływających lat wprowadzony wcześniej podział wydaje się być zupełnie niepotrzebny i sztuczny. Do października 1998 roku Zakładem kierował prof. dr hab. W. Warakomski. Później kierownictwo objął jego uczeń -prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski.
Przez ponad 50 lat funkcjonowania, w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii w różnych okresach zatrudnionych było ponad 40 osób. Dzisiejszy skład osobowy stanowi 12 osób.

Byli pracownicy Zakładu Meteorologii i Klimatologii UMCS (układ chronologiczny).

lp. imię i nazwisko lata pracy zajmowane stanowisko
1. Włodzimierz Zinkiewicz 1951-1972 Etat dydaktyczny
2. Edward Michna 1951-1984 Etat dydaktyczny (od 1052 r.)
3. Wojciech Warakomski 1951-1998 Etat dydaktyczny (od 1953 r.)
4. Henryk Sierosławski 1954-1957 Etat techniczny
5. Bogdan Rybczyński 1955-1981 Etat techniczny
6. Mikołaj Michałowski 1957-1982 Etat dydaktyczny (od 1964 r.)
7. Wacław Madejski 1957-1958 Etat techniczny
8. Andrzej Zinkiewicz 1959-1987 Etat dydaktyczny (od 1965 r.)
9. Bogdan Jurek 1959-1959 Etat techniczny
10. Zofia Kruczko 1960-1970 Etat techniczny
11. Eugeniusz Iwaniuk 1962-1963 Etat techniczny
12. Krzysztof Walter-Croneck 1964-1965 Etat techniczny
13. Andrzej Wiśliński 1964-1975 Etat dydaktyczny (od 1967 r.)
14. Jan Kossowski 1965-1970 Etat techniczny
15. Stanisław Paczos 1967-1991 Etat dydaktyczny (od 1968 r.)
16. Krystyna Harasimiuk 1969-1973 Etat techniczny
17. Andrzej Bryliński 1970-1971 Etat techniczny
18. Stanisław Pikus 1970-1974 Etat techniczny
19. Paweł Bodzak 1971-1982 Etat techniczny
20. Halina Niedziałek 1971-1987 Etat dydaktyczny (od 1972 r.)
21. Grażyna Żańczak 1971-1984 Etat techniczny
22. Zbigniew Borchulski 1973-1977 Etat techniczny
23. Kazimierz Warenica 1974-1975 Etat techniczny
24. Anna Badach 1975-1995 Etat techniczny
25. Andrzej Doroszewski 1977-1977 Etat techniczny
26. Janina Cieślik 1977-1996 Etat techniczny
27. Andrzej Chyła 1977-1983 Etat techniczny
28. Ewa Nowak 1978-1987 Etat techniczny
29. Bogusław Misiak 1984-2001 Etat techniczny
30. Eugeniusz Ryżyk 1984-1987 Etat dydaktyczny
31. Danuta Boguszewska 1985-1985 Etat techniczny
32. Elżbieta Salnikow 1985-1986 Etat techniczny
33. Anna Klimczuk 1985-1987 Etat techniczny
34. Krzysztof Kałamucki 1986-1987 Etat techniczny
35. Agnieszka Kołodziejak-Biegajło 1987-1988 Etat techniczny
36. Zofia Kijowska 1987-1991 Etat dydaktyczny
37. Piotr Czaban 1987-1993 Etat techniczny
38. Barbara Dutkowska 1988-1992 Etat dydaktyczny
39. Dariusz Wojdak 1988-1990 Etat techniczny
40. Jarosław Suchorab 1992-1999 Etat dydaktyczny
41. Jarosław Kuniewicz 1996-2000 Etat techniczny
42. Jolanta Skiba 1998-2005 Etat dydaktyczny
43. Krzysztof Dziaduszyński 1999-2005 Etat dydaktyczny
44. Jerzy Pęcak 2001-2005 Etat techniczny
45. Szczepan Mrugała   Etat dydaktyczny
46.  Eugeniusz Filipiuk   Etat dydaktyczny
47. Tomasz Zięba   Etat techniczny
48. Karolina Kierklo   Etat techniczny
49. Andrzej Gluza   Etat dydaktyczny
       

 

Ważne miejsce w działalności Zakładu zajmowało zawsze kształcenie kadry naukowej. Stopień doktora uzyskało 28 osoby, a doktora habilitowanego - 6 osób.

lp. Rok Imie i Nazwisko Stopień Tytuł pracy
1. 1947 Włodzimierz Zinkiewicz dr "Badania nad wartością przyrostu rocznego drzew dla studiów nad wahaniami klimatycznymi"
2. 1958 Zenon Wierzbicki dr "O niedosycie wilgotności powietrza w Polsce"
3. 1959 Edward Michna dr "Badania nad mikroklimatem doliny Sanu"
4. 1961 Wojciech Warakomski dr "Roczna częstotliwość występowania rodzajów chmur w Polsce w okresie 1950-1959"
5. 1964 Edward Michna dr hab. "Pomiary parowania wzdłuż profili poprzecznych doliny Sanu (w okolicy Przemyśla)"
6. 1969 Wojciech Warakomski dr hab. "Zachmurzenie i rodzaj chmur w zależności od mas powietrza"
7. 1970 Stefania Kowalczyk dr "Analiza statystyczna struktury pola temperatury powietrza"
8. 1970 Mikołaj Michałowski dr "Opady dzienne i nocne w Polsce w okresie 1951-1969"
9. 1970 Ryszard Smyl dr "Próba radiolokacyjnego wykrywania obszarów źródłowych i tras burz oraz chmur opadowych dla celów meteorologicznych osłony lotnictwa w Polsce Środkowo-Wschodniej"
10. 1970 Andrzej Zinkiewicz dr "Występowanie obszarów z niedoborami i nadmiarami opadów atmosferycznych na tle stosunków pluwiometrycznych w Polsce"
11. 1972 Jan Kossowski dr "Pogoda bezchmurna w Polsce"
12. 1973 Stanisław Paczos dr "Opady atmosferyczne na obszarze województwa rzeszowskiego"
13. 1974 Nguyen-duc-Ngu dr "Uwilgotnienie a cyrkulacja atmosferyczna na obszarze Azji Południowej"
14. 1975 Andrzej Wiśliński dr "Dobowy przebieg temperatury punktu rosy w nawiązaniu do mas powietrznych według danych z Lublina z lat 1956-1965"
15. 1980 Halina Niedziałek dr "Całkowite promieniowanie słoneczne a masy powietrza w Puławach w latach 1966-1975"
16. 1981 Bogusław M. Kaszewski dr "Typy cyrkulacji a klasy pogody (na przykładzie danych z Lublina za okres 1951-1975)"
17. 1982 Stanisław Paczos dr hab. "Stosunki termiczne i śnieżność zim w Polsce"
18. 1983 Lidia Michalak dr "Klimat lokalny Chełma"
19. 1984 Jerzy Wróbel dr "Meteorologiczno-klimatyczne warunki wykonywania lotów nad obszarem Polski Środkowo-Wschodniej"
20. 1987 Szczepan Mrugała dr "Warunki synoptyczne występowania odwilży atmosferycznej w Polsce"
21. 1989 Nguyen-duc-Ngu, dr hab. "Warunki klimatyczne płaskowyżu Tay Nguyen i możliwość ich gospodarczego wykorzystania"
22. 1989 Zygmunt Wilczek dr "Zachmurzenie frontowe nad Polską w aspekcie meteorologicznych warunków lotów"
23. 1990 Jan Wiktorowski dr "Położenie i ruch układów barycznych w Europie i północnej części Oceanu Atlantyckiego w latach 1970-1979"
24. 1992 Bogusław M. Kaszewski dr hab. "Typy cyrkulacji a typy pogody w Polsce"
25. 1992 Marek Nowosad dr "Pokrywa śnieżna w Bieszczadach i warunki jej występowania"
26. 1997 Andrzej Gluza dr "Usłonecznienie w Lublinie na tle wybranych charakterystyk klimatu"
27. 1998 Eugeniusz Filipiuk dr "Metody estymacji średniej dobowej temperatury powietrza"
28. 2002 Marcin Szmidt dr

"Warunki meteorologiczne występowania tatrzańskiej fali orograficznej"

29 2006 Krzysztof Siwek dr

"Zróżnicowanie opadów atmosferycznych na Lubelszczyźnie w latach 1951-2000"

30. 2007 Marek Nowosad dr hab. "Roczna zmienność cyrkulacji atmosferycznej nad Polską"
31. 2011 Krzysztof Bartoszek dr "Wpływ warunków meteorologicznych na zmienność plonowania rzepaku ozimego "
32. 2012 Marcin Siłuch dr "Wpływ pokrycia terenu na bilans promieniowania na Polesiu Lubelskim przy bezchmurnym niebie "
33. 2012 Agnieszka Krzyżewska dr "Metodyczne i praktyczne aspekty wyznaczania fal termicznych na przykładzie wybranych miast świata"
34. 2012 Mateusz Dobek dr "Zróżnicowanie bioklimatyczne Lublina"
35. 2012 Sylwester Wereski dr "Warunki bioklimatyczne w okolicach zbiornika Solińskiego"